Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1.část, Ševětín - Horusice


        Stavba „Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1.část, Ševětín - Horusice“ je jednou ze souboru staveb  IV. tranzitního železničního  koridoru,  který zahrnuje úsek tratí z Děčína st. hranice přes Prahu a České Budějovice do Horního Dvořiště st. hranice. 

        Základním účelem stavby je modernizace úseku podle „Směrnice generálního ředitele č.16/2005“ (Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky, č.j. 3790/05-OP). V případě řešeného úseku se jedná zejména o následující požadavky:

  • dosažení traťové třídy zatížení D4 UIC (dostatečná únosnost železničního spodku a umělých staveb spodku - mosty, propustky),
  • zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC a širší vozidla (vzdálenost staveb na a podél trati - mosty, zdi, pozemní stavby,   trakce,zastřešení nástupišť, návěstidla, ...)
  • zajištění požadované propustnosti (požadavky dopravní a provozní technologie na rozsah a kvalitu drážních zařízení, zajištění kapacitní trati a stanice),
  • zvýšení bezpečnosti provozu instalací odpovídajícího a moderního zabezpečovacího a sdělovacího  zařízení
  • dílčí zvýšení traťové rychlosti
  • vybavení stanic a zastávek novými nástupišti (výška nástupiště 550 mm nad temenem kolejnice (TK))

 

        Zároveň je sledováno zabezpečení technických parametrů trati a zařízení pro zajištění Interoperability v rámci začlenění úseku do evropského železničního systému včetně umožnění užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Hlavní funkcí stavby je splnění základních provozních úkolů – zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah osobní (dálkové i regionální) a nákladní dopravy.

        Začátek stavby „Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí - I. část, úsek Ševětín – Horusice“ se nachází ve st. Km (stávajícím km) 29,303, na veselském zhlaví v žst. Dynín. Konec I. části stavby pak leží v n.km (nový km) 33,702 = st.km 33,773 = rozhraní mezi I. a II. částí stavby Ševětín – Veselí nad Lužnicí.

        V žel. stanici Dynín bude přestavěno veselské zhlaví, provedou se úpravy stávajícího kolejiště (snese se kolej č. 5 a 5a, včetně snesení výh. 8a,b a 9, snesení troleje nad touto kolejí atd.). Vybuduje se nový provozní objekt pro dopravní kancelář a technologická zařízení v sousedství dnešní výpravní budovy. Úrovňový přechod za Dynínem se zruší, traťový úsek se zdvoukolejní, oblouk u Horusických blat se přeloží a na této přeložce se vybuduje velký mostní objekt pro křížení biokoridoru. Úrovňový přejezd v Horusicích se zdvoukolejní, bude vybaven novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením se závorami a bude sloužit do doby vybudování dálnice D3. Žel. stanice Horusice se přestaví na zastávku s novým podchodem, s vnějšími nástupišti s přístřešky pro cestující včetně přístupových chodníků. Výpravní budova bude zachována, avšak přestane sloužit provozu dráhy. Na straně k obci se zřídí protihluková stěna.
        Samostatnou částí modernizace úseku je z provozních důvodů - pro zabezpečení zvýšení rychlosti průjezdu vlaků Č.Budějovice - Praha na 80 km/h - navrženo vložení 2 výhybek do českobudějovického zhlaví ve stávající žst. Ševětín, která bude v provozu dočasně do doby realizace stavby Nemanice I - Ševětín.
        V modernizovaném úseku stavby bude vyměněn železniční svršek za nový s pružným upevněním. Sanován bude železniční spodek včetně zesílení konstrukčních vrstev pražcového podloží a rekonstrukce odvodnění. Všechna nástupiště budou přestavěna na výšku 550 mm nad temenem kolejnice a všechna budou vybavena mimoúrovňovým,bezbariérovým přístupem.
        Mostní objekty budou rekonstruovány především pro dosažení požadované třídy zatížení a prostorové průchodnosti, sanovány budou jejich izolace pro dlouhodobou životnost, přihlédnuto je k potřebám životního prostředí na úpravu migračních prostupů pod dráhou.
        Vymění se trakční vedení včetně většiny stožárů, doplní se dispečerská řídící technika, nově položena bude většina kabelových rozvodů. Ve stanicích i traťových úsecích bude modernizováno zabezpečovací a sdělovací zařízení pro zvýšení bezpečnosti provozu, zřízena bude služební radiová síť. Rekonstruováno bude osvětlení a rozhlasová zařízení.
        Stavba je z hlediska organizace výstavby členěna do 3 stavebních postupů:

  • 1. stavební postup – duben 2014 až květen  2015  -      v žst. Ševětín rekonstrukce budějovického zhlaví, v žst. Dynín demontáž koleje č. 5 a stavba nové technologické budovy, v úseku Dynín – Horusice stavba násypového tělesa přeložky trati přes Horusická blata vč. „Losího“ mostu
  • 2. stavební postup – červen 2015 až září 2015  -   v žst. Dynín rekonstrukce sudé části veselského zhlaví, v úseku Dynín – Horusice pokládka žel. svršku v nové koleji č. 2, v žst. Horusice výstavba nového nástupiště u koleje č.2
  • 3. stavební postup – září 2015 až duben 2016  -  v žst. Dynín rekonstrukce liché části veselského zhlaví, v úseku Dynín – Horusice rekonstrukce žel. svršku a  spodku v  koleji č. 1, v žst. Horusice výstavba nového nástupiště u koleje č. 1, dokončovací a rekultivační práce v celém úseku, demolice mostních objektů na opuštěném tělese původní traťové koleje.

        Stavba „Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1.část, Ševětín – Horusice“  je financována jak z prostředků České republiky – Státního fondu dopravní infrastruktury, tak i z prostředků Evropské unie – Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava na léta 2007 – 2015. Celkové náklady na realizaci stavby jsou 622 milionů Kč.
 

Aktuality

Práce ve výluce 19.5 - 25.5.2015

21.05.2015 22:52
Ve výluce demontujeme 2. staniční kolej ve stanici Horusice a 2. a 4. kolej na Veselském zhlaví ve stanici Dynín. Práce probíhají postupnou...

Obnova prací na žel. spodku

10.04.2015 09:39
Po přestávce způsobené nepříznivým počasím opět zahajujeme práce jak na železničním spodku, tak na Bošileckém mostu.  

Stránky nyní i na facebooku

24.03.2015 09:42
Nyní najdete naše stránky s veškerým přehledem aktuálního dění i na facebooku a to konktrétně na www.facebook.com/sevetinhorusice Dejte nám svůj...

Bošilecký most

23.03.2015 09:27
Po stržení stávajícího mostního objektu ve dvou nočních výlukách probíhají práce na zakládání nového mostního objektu. Mostní konstrukce bude...
1 | 2 | 3 >>